REGULAMIN DLA KONSUMENTÓW

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposób zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem Umowy sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz warunki korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym smart-instal.com

Regulamin określa również prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy, jako podmiotu pełniącego funkcję Administratora Sklepu.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu, posiadających status Konsumenta. W odniesieniu do podmiotu posiadającego status Przedsiębiorcy zastosowanie będą miały postanowienia regulaminu, znajdującego się na stronie smart-instal.com

Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

Klient ma możliwość nieskrępowanego dostępu do treści Regulaminu, może go pozyskiwać, przechowywać i odtwarzać

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z Cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2 Definicje

Sprzedawca – Pgm-tech Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-919) przy ulicy Wólczynskiej 133/114, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000852656, właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem www.smart.instal.com dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.smart-instal.com, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży

Klient – osoba fizyczna posiadającą zdolność do czynności prawnych, będąca jednocześnie Konsumentem, która może dokonywać zakupów Towarów w Sklepie

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadającą zdolność do czynności prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz dokonująca zakupów w Sklepie związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Towarów

Zamówienie – zaakceptowany przez Strony wybór Towarów, formy płatności i sposobu dostawy Towarów dokonany przez Klienta

Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy Towaru. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w Regulaminie, wskazanej Ceny Towaru oraz Kosztów dostawy

Czas dostawy - czas niezbędny na dostarczenie przez Sprzedawcę zamówionych Towarów na adres wskazany przez Klienta

Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towarów do Klienta

Umowa sprzedaży - umowa zawierana na odległość bez jednoczesnej obecności Stron na zasadach określonych w Regulaminie pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą;

Strony – Klient i Sprzedawca

Rejestracja – proces polegający na podaniu przez Klienta danych osobowych oraz kontaktowych za pomocą formularza rejestracyjnego, umieszczonego na stronie internetowej Sklepu

Konto - profil  Klienta w Sklepie umożliwiający mu dostęp do jego danych osobowych oraz innych informacji i operacji przydatnych podczas korzystania ze Sklepu

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.

 

§ 3 Rejestracja

Klient dokonuje Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

Założenie Konta jest nieodpłatne.

Klient wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest uprawniony do korzystania z usług Sklepu.

Klient może posiadać w Sklepie wyłącznie jedno Konto.

Klient uzyskuje dostęp do swojego Konta za pomocą adresu e-mail, podanego w trakcie dokonywania Rejestracji oraz hasła dostępu. Klient zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

Klient ma stały dostęp do swoich danych osobowych oraz nieograniczoną możliwość ich edycji lub zmian. W razie zmiany danych Klient zobowiązany jest zaktualizować dane przed złożeniem kolejnego zamówienia w Sklepie.

Sprzedawca nie weryfikuje danych osobowych podanych przez Klienta i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wiarygodnej informacji, iż dane podane przy procesie rejestracji są nieprawdziwe lub naruszają prawa osób trzecich, Sprzedawca ma prawo do odmowy utworzenia lub zablokowania konta Klienta, przy czym zobowiązany on jest do poinformowania Klienta o przyczynie odmowy założenia lub zablokowania Konta.

Sprzedawca może odmówić rejestracji Klienta, jeżeli:

cel Rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

Klient w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu bądź prawa osób trzecich,

Sprzedawca powiadomi Klienta o fakcie zawieszenia bądź usunięcia Konta poprzez wysłanie mu wiadomości na adres poczty elektronicznej, podany w trakcie Rejestracji.

Klient w każdym czasie może zgłosić do Sprzedawcy wniosek o usunięcie jego danych osobowych, co spowoduje usunięcie Konta Klienta.

 

§ 4 Przyjmowanie i realizacja zamówień

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.smart-instal.com 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Klient może dokonać zamówienia wysyłając również wiadomość na adres poczty elektronicznej Sklepu kontakt@smart-instal.com

Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na adres poczty elektronicznej, wskazany w trakcie Rejestracji. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta następuje zawarcie Umowy sprzedaży.

Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki Umowy Sprzedaży, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na adres Klienta, wskazany w trakcie Rejestracji lub składania zamówienia.

Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są w Dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta, że nie może zrealizować zamówienia w przypadku, gdy Towar nie jest dostępny. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem informacji o braku Towaru Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną przez niego kwotę.

 

§ 5 Formy płatności

Cena umieszczona przy danym Towarze stanowi cenę brutto, wyrażoną w walucie polskiej (złoty polski – PLN) i uwzględnia podatek VAT. Przy Towarze może widnieć również cena netto, nieuwzględniająca podatku VAT. Cena nie zawiera Kosztów dostawy Towaru które Klient zobowiązany będzie ponieść w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, a o których zostanie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

W ramach funkcjonowania Sklepu Klient może wybrać następujące sposoby płatności za zamówiony Towar:

za pobraniem – przy odbiorze Towaru,

przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w potwierdzeniu zamówienia;

metodą elektroniczną, za pomocą usług Przelewy24;

Klient, który wybrał formę przedpłaty zobowiązany jest do dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia  i potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia.

W przypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku, o którym mowa w ust. 3 Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta, podanej w trakcie Rejestracji lub składania zamówienia.

Na podstawie Art. 106b ust. 5 ustawy o VAT:W przypadku sprzedaży zewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej”.

paragon fiskalny może być uznany za fakturę uproszczoną pod warunkiem, że jego wartość nie przekraczała 450 zł (100 euro) oraz zawiera numer NIP nabywcy.

§ 6 Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

Podczas zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy Towaru.

Dostawa Towaru na terenie kraju odbywa się:

za pośrednictwem firmy kurierskiej;

w postaci odbioru osobistego w punkcie Sprzedawcy po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia realizacji zamówienia.

Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w Dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

Przewidywany czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 5 Dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie Towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy.

W przypadku dokonania zamówienia Towaru z dostawą poza granicami kraju – koszty dostawy oraz przewidywany czas oczekiwania zostaną przesłane Klientowi w potwierdzeniu dokonania zamówienia. W takim przypadku zamówienie zostaje przekazane do realizacji po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia od Klienta o akceptacji kosztów dostawcy za granicę.

 

§ 7 Rękojmia

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedawanym Towarze w tej samej chwili.

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, przy czym Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca.

Koszty dostarczenia wadliwego Towaru do siedziby Sprzedawcy lub serwisu ponosi Sprzedawca.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 8.W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu Ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu Ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Reklamacje związane z wadliwością Towaru, wykonaniem Umowy sprzedaży, działaniem Sklepu lub korzystaniem z usług Sklepu świadczonych drogą elektroniczną Klient powinien kierować na adres poczty elektronicznej Sklepu kontakt@smart-instal.com  lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, tj. ul. Wólczynska 133/114, 01-919 Warszawa

Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpoznania reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub pisemnie na adres, podany przez Klienta w reklamacji.

 

§ 8 Gwarancja

Towary, oferowane w Sklepie mogą być objętą gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub Sprzedawcę.

Informacja czy dany Towar objęty jest gwarancją znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

Obowiązki gwaranta oraz uprawnienia kupującego są określone w dokumencie gwarancyjnym.

 

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia objęcia przez Klienta w posiadanie Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towarów drogą elektroniczną, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi na Trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.

Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru Sprzedawcy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy – Pgm-tech Sp. z o.o., ul. Wólczynska 133/114, 01-919 Warszawa, przy czym Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta  dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca dokonuje na rzecz Klienta zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy uiszczaniu płatności za Towar. Na wyraźne żądanie Klienta Sprzedawca może dokonać zwrotu płatności w inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

w której przedmiotem Umowy sprzedaży jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem Umowy sprzedaży jest Towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem Umowy sprzedaży są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 Do dokumentu zwrotu prosimy dołączyć oryginał paragonu lub jakikolwiek dowód zakupu przedmiotu, prosimy dołożyć do  zwracanej przesyłki.

W przypadku zagubienia paragonu, takim dowodem zawarcia umowy może być również potwierdzenie transakcji z konta bankowego, kopia powiadomienia mailowego o zrobionym zakupie lub wykonanej płatności.

§ 10 Pozostałe usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące usługi:

formularz kontaktowy

prowadzenie Konta Klienta

zamieszczanie opinii o Towarach

newsletter

Usługi świadczone w ramach Sklepu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu.

Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.

Klient wyraża zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

Rezygnacja z usług, określonych w ust. 1 możliwa jest w każdym momencie.

 

§ 11 Prawa i obowiązki Klienta

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Klienta treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, ze względu na płeć lub inne różnice, czy też propagujących przemoc oraz naruszających dobra osobiste innych osób i gróźb lub innych treści stanowiących znamiona przestępstwa.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Klienta treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety, jak również podawanie się za inną osobę.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Klienta materiałów o charakterze reklamowy lub/i komercyjnym - bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

Zabrania się działań mających na celu blokowanie funkcjonowania Sklepu lub co najmniej utrudnianie z jego korzystania, jak również zabronione jest działanie mogące wpłynąć na strukturę lub logistykę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu.

Zabrania się automatycznych metod przechwytywania danych, takich jak crawling i scraping, a także używania mechanizmów oprogramowania lub skryptów.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do samodzielnego usuwania treści zamieszczanych przez Klienta i kont Klientów, które naruszają przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§ 12 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą w zakresie usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, a których mowa w § 9 (nie dotyczy to Umowy sprzedaży) zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym czasie, z terminem wypowiedzenia wynoszącym jeden dzień. Aby wypowiedzieć umowę należy wysłać prośbę o likwidację Konta na kontakt@smart-instal.com

Sprzedawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia Regulaminu, w szczególności zamieścił w ramach funkcjonowania Sklepu treści niezgodne z Regulaminem oraz nie usunął ich w terminie określonym w upomnieniu, przesłanym przez Sprzedawcę lub ponownie dopuścił się naruszenia, za które został już raz upomniany.

 

§ 13 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w trakcie Rejestracji, składania zamówienia lub w ramach korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną jest Sprzedawca.

Podczas rejestracji Klient podaje następujące dane osobowe -  adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres dostawy, jeżeli jest inni niż adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego. Poprzez rejestrację w Sklepie Klient wyraża zgodę na

przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz  do funkcjonowania Sklepu, w sposób określony Regulaminem;

przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w celach marketingowych i statystycznych;

przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Sklepu.

Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza ani w żaden sposób nie udostępnia zgromadzonych danych Klientów innym osobom lub instytucjom, za wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce Prywatności, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, którego dane dotyczą, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu informacji od Sprzedawcy o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Sklepu.

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Sklepu określa Polityka Prywatności.

 

§ 14 Prawa autorskie

Sprzedawcy przysługują wszelkie prawa do Sklepu.

Sprzedawcy przysługują majątkowe prawa autorskie do elementów graficznych Sklepu (w tym zdjęć Towarów) oraz treści opublikowanych na stronie internetowej Sklepu.

Zabronione jest kopiowanie, reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób przez Klienta lub osobę trzecią elementów graficznych lub treści na stronie internetowej Sklepu – bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

§ 15 Informacja o cookies

Sklep korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca lub podmioty z nim współpracujące.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach funkcjonowania Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.

Jeżeli Klient nie wyraża zgody na otrzymywanie plików cookies może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych Sklepu.

 

§ 16 Postanowienia końcowe

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących funkcjonowania Sklepu.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 7 dniach od ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca powiadomi Klienta o wprowadzonych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na 7 dni przed wejściem zmian w Regulaminie.

Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Sklepu oraz oświadczenia do Sprzedawcy należy kierować na adres poczty elektronicznej alezlew@alveus.pl.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO Smart-Instal.com

Administratorem Danych Osobowych jest Pgm-tech Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Wólczynska 133/114, 01-919 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000852656, NIP: 1182211883, REGON: 386723245, kapitał zakładowy: 90 000 zł (w pełni opłacony).

Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: kontakt@smart-instal.com lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. ul. Wólczynska 133/114, 01-919 Warszawa. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować Zamówienie oraz abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem,

adres zamieszkania – jest nam potrzebny do realizacji Zamówień w postaci wysyłki zamówionego przez Państwa Produktu,

numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy do Państwa w celu potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń (takich jak np. brak Produktu w magazynie), jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,

adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanym Zamówieniem. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową raz, dwa razy w miesiącu,

NIP – Numer Identyfikacji podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,

adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Sklepu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),

Cookies – nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Sklepu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Sklepu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach:

- przy dokonywaniu zakupu w naszym Sklepie internetowym za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu internetowego Formularza zamówienia (Zamówienie bez logowania/rejestracji Konta),

- w celu rejestracji Państwa w bazie Kupujących, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości dokonywanie zakupów w naszym Sklepie internetowym,

- w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.

Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji umów kupna-sprzedaży oraz wszelkich dodatkowych usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób, których dane dotyczą) i oferowanych w Sklepie internetowym. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).

Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności  w ramach Sklepu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:

świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy,

świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe w celu doręczania przesyłek z zamówionymi Produktami,

świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego.  

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych  ma prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,

poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,

usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO - innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:

- cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,

- podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, np. jeżeli wypisują się Państwo z subskrypcji newslettera i w inny sposób nie korzystają już Państwo z oferty naszej firmy,

- wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,

- Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,

- konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,

- są Państwo osobą poniżej 13. roku życia,

ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:

- kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub

- uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub

- złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub

- Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,

przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,

wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,

nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym Sklepie internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,

wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,

przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,

przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Sklepie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym Sklepie internetowym lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@smart-instal.com.

Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie - PUODO.

Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Utwórz konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło