Rękojmia

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedawanym Towarze w tej samej chwili.

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, przy czym Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

Możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny istnieje w relacji przedsiębiorca – konsument. W przypadku sytuacji wzięcia faktury za towar na firmę przedsiębiorca traci możliwość zwrotu.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca.

Koszty dostarczenia wadliwego Towaru do siedziby Sprzedawcy lub serwisu ponosi Sprzedawca.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 8.W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu Ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu Ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Reklamacje związane z wadliwością Towaru, wykonaniem Umowy sprzedaży, działaniem Sklepu lub korzystaniem z usług Sklepu świadczonych drogą elektroniczną Klient powinien kierować na adres poczty elektronicznej Sklepu kontakt@smart-instal.com  lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, tj. ul. Wólczynska 133/114, 01-919 Warszawa.

Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpoznania reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub pisemnie na adres, podany przez Klienta w reklamacji.

 

Gwarancja

Towary, oferowane w Sklepie mogą być objętą gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub Sprzedawcę.

Informacja czy dany Towar objęty jest gwarancją znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

Obowiązki gwaranta oraz uprawnienia kupującego są określone w dokumencie gwarancyjnym.

 

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia objęcia przez Klienta w posiadanie Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towarów drogą elektroniczną, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi na Trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.

Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru Sprzedawcy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy – Pgm-tech Sp. z o.o., ul. Wólczynska 133/114, 01-919 Warszawa, przy czym Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta  dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca dokonuje na rzecz Klienta zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy uiszczaniu płatności za Towar. Na wyraźne żądanie Klienta Sprzedawca może dokonać zwrotu płatności w inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

w której przedmiotem Umowy sprzedaży jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem Umowy sprzedaży jest Towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem Umowy sprzedaży są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Utwórz konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło